Fundusz Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Programy Funduszu Pracy - 2017

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)

      PODSUMOWANIE   REALIZACJI PROJEKTU   ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   Oś...

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim(II)

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim(II)" współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   Oś priorytetowa I- Osoby młode na rynku pracy ...

Program Aktywizacja i Integracja

Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, w 2017 roku Program Aktywizacja i Integracja realizowany był wyłącznie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile, na podstawie porozumienia o realizacji programu PAI z dnia 29.03.2017r. W ramach PAI zaktywizowanych zostało 12 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat finansowany z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany w okresie wrzesień 2017r. – marzec 2018r. W ramach programu 28 osób bezrobotnych uzyskało wsparcie, z tego w formie: stażu - 18 osób, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia – 3 osoby, jednorazowych środków na podjęcie działalności...

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych finansowany z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany w okresie czerwiec 2017r. – luty 2018r. W ramach programu zaktywizowano 40 osób bezrobotnych, z tego w formie: stażu - 16 osób, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 2 osoby, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych u pracodawców w ramach refundacji kosztów ich...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powracających z pracy za granicą finansowany z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany w okresie kwiecień 2017r. – styczeń 2018r. W ramach programu wsparcie uzyskało 21 osób bezrobotnych, z tego w formie: stażu - 14 osób, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia – 2 osoby, jednorazowych środków na podjęcie działalności...

Programy finansowane z PFRON, realizowane w 2017 roku

„Aktywni niepełnosprawni II" w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze G   W lutym 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu „Aktywni niepełnosprawni II" w obszarze G „Programu wyrównywania różnic między regionami III" na finansowanie...

Statystyki 2017

Dane Załączniki 01. Sprawozdanie MRPiPS-01 za styczeń 2017r. 02. Sprawozdanie MRPiPS-01 za luty 2017r. 03. Sprawozdanie MRPiPS-01 za marzec 2017r. ...

Program Aktywizacja i Integracja

Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, w 2016 roku Program Aktywizacja i Integracja realizowany był wyłącznie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile, na podstawie porozumienia o realizacji programu PAI z dnia 18.03.2016r. W ramach PAI zaktywizowanych zostało 14 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem...

Program specjalny "Wracamy do pracy"

Po uzyskaniu 9 września 2016r. pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile w sprawie celowości realizacji programu, Urząd rozpoczął realizację programu specjalnego dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Program realizowany od września 2016r. do lutego 2017r. Zakładany do osiągnięcia cel programu, tj....

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany w okresie październik 2016r. – kwiecień 2017r., w ramach którego 60 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat uzyskało wsparcie, z tego w formie: stażu - 40 osób, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia – 10 osób, jednorazowych środków na...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany w okresie lipiec 2016r. – marzec 2017r., w ramach którego zaktywizowano 51 osób bezrobotnych, z tego w formie: stażu - 30 osób, przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej – 14 osób, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych u pracodawców w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W ramach programu realizowanego w okresie kwiecień 2016r. – kwiecień 2017r. wsparcie uzyskało 28 osób bezrobotnych po 50-tym roku życia, z tego w formie: stażu - 20 osób, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia – 5 osób, jednorazowych środków na podjęcie...

Program specjalny dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym III profilem pomocy "Aktywni po pięćdziesiątce" z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Zakłada się, że udział w Programie weźmie 50 osób bezrobotnych. Kryteriami doboru bezrobotnych będzie: brak aktywnej postawy na rynku pracy, brak lub niedopasowane kwalifikacje do potrzeb lokalnego rynku pracy. Aktywizacja zawodowa będzie realizowana poprzez skierowanie osób bezrobotnych do zatrudnienia u...

Program specjalny dla bezrobotnych kobiet z ustalonym III profilem pomocy wychowujących jedno dziecko do 6 roku życia "Aktywna mama"

Program adresowany jest do bezrobotnych kobiet wychowujących 1 dziecko do 6 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile z ustalonym III profilem pomocy.   Kryteriami doboru bezrobotnych do Programu będą: brak umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, brak kwalifikacji lub   doświadczenia...

Program specjalny dla osób bezrobotnych do 25 roku życia z ustalonym III profilem pomocy "Młodzi – ku zatrudnieniu"

Program adresowany jest do osób bezrobotnych, w wieku do 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile z ustalonym III profilem pomocy.  Zakłada się, że udział w nim weźmie 20 osób, a 60% grupy, tj. 12 osób będą stanowić kobiety. Ponadto kryteriami doboru bezrobotnych do programu będą: poziom...

Program specjalny dla osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy "Powrót do pracy"

Program adresowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile z ustalonym III profilem pomocy. Ponadto kryteriami doboru bezrobotnych do Programu będzie: brak umiejętności poruszania się po rynku pracy i niska samoocena, brak umiejętności praktycznych, brak kwalifikacji...

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program adresowany jest do osób bezrobotnych do 25 roku życia i ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy osób poprzez umożliwienie im nabycia nowych, praktycznych umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz pierwszego doświadczenia zawodowego. W jego ramach zakłada się aktywizację 40 osób bezrobotnych...

Program Aktywizacja i Integracja dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy

Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Kryterium doboru uczestników będzie pozostawanie w ewidencji osób...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany jest od czerwca 2014r. do marca 2015r. W ramach programu, wsparcie uzyskały 102 osoby w postaci: bonu stażowego - 74 osoby, bonu szkoleniowego - 17 osób, bonu na zasiedlenie - 11 osób. Na realizację programu w 2014r. Urząd wydatkował kwotę 242 726,39 złotych.   ...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Program realizowany był od  października 2014r. do stycznia 2015r. W ramach programu wsparcie uzyskało 26 osób w postaci: szkolenia - 6 osób, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub...

Program wspierania tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany był w okresie 01.05.2014r. - 30.06.2014r. W ramach pozyskanych środków 7 osobom bezrobotnym będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy – mieszkańcom Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, udzielono środki na założenie spółdzielni socjalnej „Perfekcja" w Pile, która prowadzi działalność...

Bezrobotni w regionach wysokiego bezrobocia, finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany był od sierpnia do grudnia 2014r. W ramach programu, 32 osoby bezrobotne skierowane zostały na roboty publiczne. Na realizację programu w 2014r. Urząd wydatkował kwotę 177 100,00 złotych.

Programy Funduszu Pracy - 2016

Program Aktywizacja i Integracja

Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, w 2016 roku Program Aktywizacja i Integracja realizowany był wyłącznie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile, na podstawie porozumienia o realizacji programu PAI z dnia 18.03.2016r. W ramach PAI zaktywizowanych zostało 14 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem...

Program specjalny "Wracamy do pracy"

Po uzyskaniu 9 września 2016r. pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile w sprawie celowości realizacji programu, Urząd rozpoczął realizację programu specjalnego dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Program realizowany od września 2016r. do lutego 2017r. Zakładany do osiągnięcia cel programu, tj....

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany w okresie październik 2016r. – kwiecień 2017r., w ramach którego 60 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat uzyskało wsparcie, z tego w formie: stażu - 40 osób, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia – 10 osób, jednorazowych środków na...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany w okresie lipiec 2016r. – marzec 2017r., w ramach którego zaktywizowano 51 osób bezrobotnych, z tego w formie: stażu - 30 osób, przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej – 14 osób, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych u pracodawców w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W ramach programu realizowanego w okresie kwiecień 2016r. – kwiecień 2017r. wsparcie uzyskało 28 osób bezrobotnych po 50-tym roku życia, z tego w formie: stażu - 20 osób, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia – 5 osób, jednorazowych środków na podjęcie...

Programy Funduszu Pracy - 2015

Program specjalny dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym III profilem pomocy "Aktywni po pięćdziesiątce" z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Zakłada się, że udział w Programie weźmie 50 osób bezrobotnych. Kryteriami doboru bezrobotnych będzie: brak aktywnej postawy na rynku pracy, brak lub niedopasowane kwalifikacje do potrzeb lokalnego rynku pracy. Aktywizacja zawodowa będzie realizowana poprzez skierowanie osób bezrobotnych do zatrudnienia u organizatorów robót publicznych, pracodawców, którzy utworzą stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów jego...

Program specjalny dla bezrobotnych kobiet z ustalonym III profilem pomocy wychowujących jedno dziecko do 6 roku życia "Aktywna mama"

Program adresowany jest do bezrobotnych kobiet wychowujących 1 dziecko do 6 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile z ustalonym III profilem pomocy.   Kryteriami doboru bezrobotnych do Programu będą: brak umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, brak kwalifikacji lub   doświadczenia zawodowego, brak umiejętności poruszania się na rynku pracy, wychowywanie jednego dziecka do 6 roku...

Program specjalny dla osób bezrobotnych do 25 roku życia z ustalonym III profilem pomocy "Młodzi – ku zatrudnieniu"

Program adresowany jest do osób bezrobotnych, w wieku do 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile z ustalonym III profilem pomocy.  Zakłada się, że udział w nim weźmie 20 osób, a 60% grupy, tj. 12 osób będą stanowić kobiety. Ponadto kryteriami doboru bezrobotnych do programu będą: poziom wykształcenia, brak doświadczenia zawodowego, brak kwalifikacji lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb...

Program specjalny dla osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy "Powrót do pracy"

Program adresowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile z ustalonym III profilem pomocy. Ponadto kryteriami doboru bezrobotnych do Programu będzie: brak umiejętności poruszania się po rynku pracy i niska samoocena, brak umiejętności praktycznych, brak kwalifikacji zawodowych lub kwalifikacje zawodowe nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Program zakłada...

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program adresowany jest do osób bezrobotnych do 25 roku życia i ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy osób poprzez umożliwienie im nabycia nowych, praktycznych umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz pierwszego doświadczenia zawodowego. W jego ramach zakłada się aktywizację 40 osób bezrobotnych poprzez: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (5 osób), staże w ramach bonów stażowych (10...

Program Aktywizacja i Integracja dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy

Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Kryterium doboru uczestników będzie pozostawanie w ewidencji osób bezrobotnych przez co najmniej 3 miesiące. Do programu kierowane będą przede wszystkim osoby o niskim...

Programy Funduszu Pracy - 2014

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany jest od czerwca 2014r. do marca 2015r. W ramach programu, wsparcie uzyskały 102 osoby w postaci: bonu stażowego - 74 osoby, bonu szkoleniowego - 17 osób, bonu na zasiedlenie - 11 osób. Na realizację programu w 2014r. Urząd wydatkował kwotę 242 726,39 złotych.  

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Program realizowany był od  października 2014r. do stycznia 2015r. W ramach programu wsparcie uzyskało 26 osób w postaci: szkolenia - 6 osób, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia – 16 osób, robót publicznych - 4 osoby. Na realizację programu w 2014r. Urząd wydatkował kwotę...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej (I wniosek)

Program był realizowany w okresie 17.03.2014r. - 31.12.2014r. W ramach programu 88 osób bezrobotnych uzyskało wsparcie, z tego: 60 osób skierowano do odbycia stażu, 28 osób skierowano do zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych u pracodawców w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia. Po zakończeniu stażu 51 osób podjęło zatrudnienie. Na realizację programu wydatkowano kwotę 696 500,00 złotych. ...

Program wspierania tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany był w okresie 01.05.2014r. - 30.06.2014r. W ramach pozyskanych środków 7 osobom bezrobotnym będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy – mieszkańcom Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, udzielono środki na założenie spółdzielni socjalnej „Perfekcja" w Pile, która prowadzi działalność w zakresie usług gastronomicznych, usług porządkowych i cateringu. Spółdzielnia powstała...

Bezrobotni w regionach wysokiego bezrobocia, finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany był od sierpnia do grudnia 2014r. W ramach programu, 32 osoby bezrobotne skierowane zostały na roboty publiczne. Na realizację programu w 2014r. Urząd wydatkował kwotę 177 100,00 złotych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę