Fundusz Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Programy Funduszu Pracy - 2015

Program specjalny dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym III profilem pomocy "Aktywni po pięćdziesiątce" z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Zakłada się, że udział w Programie weźmie 50 osób bezrobotnych. Kryteriami doboru bezrobotnych będzie: brak aktywnej postawy na rynku pracy, brak lub niedopasowane kwalifikacje do potrzeb lokalnego rynku pracy. Aktywizacja zawodowa będzie realizowana poprzez skierowanie osób bezrobotnych do zatrudnienia u organizatorów robót publicznych, pracodawców, którzy utworzą stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów jego...

Program specjalny dla bezrobotnych kobiet z ustalonym III profilem pomocy wychowujących jedno dziecko do 6 roku życia "Aktywna mama"

Program adresowany jest do bezrobotnych kobiet wychowujących 1 dziecko do 6 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile z ustalonym III profilem pomocy.   Kryteriami doboru bezrobotnych do Programu będą: brak umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, brak kwalifikacji lub   doświadczenia zawodowego, brak umiejętności poruszania się na rynku pracy, wychowywanie jednego dziecka do 6 roku...

Program specjalny dla osób bezrobotnych do 25 roku życia z ustalonym III profilem pomocy "Młodzi – ku zatrudnieniu"

Program adresowany jest do osób bezrobotnych, w wieku do 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile z ustalonym III profilem pomocy.  Zakłada się, że udział w nim weźmie 20 osób, a 60% grupy, tj. 12 osób będą stanowić kobiety. Ponadto kryteriami doboru bezrobotnych do programu będą: poziom wykształcenia, brak doświadczenia zawodowego, brak kwalifikacji lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb...

Program specjalny dla osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy "Powrót do pracy"

Program adresowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile z ustalonym III profilem pomocy. Ponadto kryteriami doboru bezrobotnych do Programu będzie: brak umiejętności poruszania się po rynku pracy i niska samoocena, brak umiejętności praktycznych, brak kwalifikacji zawodowych lub kwalifikacje zawodowe nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Program zakłada...

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program adresowany jest do osób bezrobotnych do 25 roku życia i ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy osób poprzez umożliwienie im nabycia nowych, praktycznych umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz pierwszego doświadczenia zawodowego. W jego ramach zakłada się aktywizację 40 osób bezrobotnych poprzez: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (5 osób), staże w ramach bonów stażowych (10...

Program Aktywizacja i Integracja dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy

Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Kryterium doboru uczestników będzie pozostawanie w ewidencji osób bezrobotnych przez co najmniej 3 miesiące. Do programu kierowane będą przede wszystkim osoby o niskim...

Programy Funduszu Pracy - 2014

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany jest od czerwca 2014r. do marca 2015r. W ramach programu, wsparcie uzyskały 102 osoby w postaci: bonu stażowego - 74 osoby, bonu szkoleniowego - 17 osób, bonu na zasiedlenie - 11 osób. Na realizację programu w 2014r. Urząd wydatkował kwotę 242 726,39 złotych.  

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Program realizowany był od  października 2014r. do stycznia 2015r. W ramach programu wsparcie uzyskało 26 osób w postaci: szkolenia - 6 osób, zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia – 16 osób, robót publicznych - 4 osoby. Na realizację programu w 2014r. Urząd wydatkował kwotę...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej (I wniosek)

Program był realizowany w okresie 17.03.2014r. - 31.12.2014r. W ramach programu 88 osób bezrobotnych uzyskało wsparcie, z tego: 60 osób skierowano do odbycia stażu, 28 osób skierowano do zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych u pracodawców w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia. Po zakończeniu stażu 51 osób podjęło zatrudnienie. Na realizację programu wydatkowano kwotę 696 500,00 złotych. ...

Program wspierania tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany był w okresie 01.05.2014r. - 30.06.2014r. W ramach pozyskanych środków 7 osobom bezrobotnym będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy – mieszkańcom Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, udzielono środki na założenie spółdzielni socjalnej „Perfekcja" w Pile, która prowadzi działalność w zakresie usług gastronomicznych, usług porządkowych i cateringu. Spółdzielnia powstała...

Bezrobotni w regionach wysokiego bezrobocia, finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program realizowany był od sierpnia do grudnia 2014r. W ramach programu, 32 osoby bezrobotne skierowane zostały na roboty publiczne. Na realizację programu w 2014r. Urząd wydatkował kwotę 177 100,00 złotych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę