ZAKŁADANIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Spółdzielnie socjalne

Zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze.
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków.
Działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie-użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych określa grupę osób, które mogą utworzyć spółdzielnię socjalną. Są to osoby zagrożone marginalizacją, wykluczeniem społecznym, mające jednak pełną zdolność do czynności prawnych. Potencjalni członkowie założyciele to:
 • osoby bezrobotne w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby o których mowa w art.1 ust.2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Spółdzielnie mogą założyć także:
 • inne osoby niż wyżej wymienione, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli,
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościelne osoby prawne.


Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż 5, jeżeli założycielami są osoby fizyczne i 2 jeżeli założycielami są osoby prawne. Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż 5 i nie więcej niż 50 członków, chyba że powstaje w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych. W tym przypadku może liczyć więcej niż 50 członków.

Poza wyżej wymienionymi członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby, których praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie spółdzielni. Liczba tych osób nie może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej.

W przypadku, gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, są one zobowiązane do zatrudnienia co najmniej 5 osób spośród osób bezrobotnych, osób o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym i osób niepełnosprawnych w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.

W/w osoby po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Z osobą zatrudnioną – zgodnie z w/w warunkiem, która następnie założyła lub przystąpiła do innej spółdzielni socjalnej, podjęła działalność gospodarczą lub zatrudnienie u innego pracodawcy rozwiązuje się spółdzielczą umowę o pracę. W takim przypadku spółdzielnia socjalna założona przez jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne lub organizacje pozarządowe może udzielić poręczenia pożyczek, kredytów lub zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub ich pracowników.

Spółdzielnia socjalna podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym właściwym dla siedziby spółdzielni.

Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także od wniosków o zmiany wpisu.

Do wniosku o wpis należy dołączyć:

 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 • zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną,
 • uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, kościelnej osoby prawnej lub organizacji pozarządowej o powołaniu spółdzielni socjalnej w przypadku, gdy organem założycielskim jest organizacja pozarządowa, kościelna osoba prawna lub organizacja samorządu terytorialnego.
Wzory zaświadczeń dołączanych do wniosku określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 sierpnia 2007r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego (Dz.U. z 2007r. Nr 149, poz. 1051).

Po zarejestrowaniu spółdzielnia nabywa osobowość prawną i rozpoczyna działalność.
W spółdzielni socjalnej wybiera się radę nadzorczą. W przypadku, gdy liczba członków nie przekracza piętnastu, nie wybiera się rady nadzorczej, chyba, że statut stanowi inaczej.
W takim przypadku kompetencje rady wykonuje walne zgromadzenie.
Działalność w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność społeczna, oświatowo-kulturalna na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna. Prowadzenie przez spółdzielnie socjalne statutowej działalności odpłatnej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia i jest przeznaczana na:
 1. zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%,
 2. reintegrację zawodową i społeczną – nie mniej niż 40%,
 3. fundusz inwestycyjny.

Spółdzielnia socjalna może tworzyć inne fundusze własne przewidziane w przepisach ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze lub w statucie.

Stosunek pracy między spółdzielnią a jej członkiem nawiązuje się na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art.201 ustawy - Prawo spółdzielcze. Prawo do wynagrodzenia przysługujące członkowi spółdzielni socjalnej nie obejmuje prawa do udziału w nadwyżce bilansowej.

W stosunku do osób bezrobotnych, osób o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, a także osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę lub w formach określonych w art.201 ustawy - Prawo spółdzielcze, część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni socjalnej a spółdzielnią może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Wzór wniosku spółdzielni o zwrot opłaconych składek oraz tryb dokonywania ich zwrotu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 października 2009r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. z 2009r. Nr 176, poz. 1367).

Zwrotu składek dokonuje się w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Starosta może przekazać co miesiąc zaliczkę na opłacenie składek.

Osoby skazane na karę ograniczenia wolności mogą wykonywać pracę w spółdzielni, nie mogą być członkami spółdzielni socjalnej.

Działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez:
 • dotacje,
 • pożyczki,
 • poręczenia,
 • usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym,
 • zrefundowanie kosztów lustracji.

Wsparcie udzielane jest w drodze uchwały, poprzez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego lub w ramach programu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego określonego w przepisach o pomocy społecznej, na cele związane z rozwojem spółdzielni socjalnych.

Poniżej przedstawiamy 2 prezentacje dotyczące Spółdzielni Socjalnych:
1. Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych
2. Spółdzielnia Socjalna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę