Programy finansowane z PFRON - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Fundusz Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zasadnicze źródła przychodów Funduszu to:
  1. obowiązkowe składki;
  2. środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie realizowanych projektów oraz działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES;
  3. odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych dysponenta oraz jednostek realizujących zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy, m. in. samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów, oraz od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
  4. spłaty rat i odsetek od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy;
  5. środki ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170, z późn. zm.), oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą.
Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o których mowa w art. 115 i art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.), a także środki pieniężne przekazywane do Funduszu Pracy na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1205).

Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dany rok określa ustawa budżetowa – w 2019 roku wynosi ona 2,3% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Poboru powyższych składek  dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Gromadzone przez Fundusz Pracy środki przeznaczone są na finansowanie zadań ustawowych wymienionych enumeratywnie w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Podstawę gospodarowania w trakcie roku budżetowego środkami Funduszu Pracy stanowi roczny plan finansowy Funduszu Pracy będący załącznikiem do ustawy budżetowej. Zawiera on przewidywane przychody oraz możliwe do realizacji w danym roku wydatki.
 
Fundusz Pracy jest źródłem finansowania instrumentów i usług rynku pracy służących realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Z Funduszu Pracy finansowane są świadczenia obligatoryjne, takie jak zasiłki dla bezrobotnych czy dodatki aktywizacyjne. Z Funduszu Pracy dofinansowywane są koszty kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego. Instytucje realizujące zadania finansowane z Funduszu Pracy otrzymują dofinansowanie ponoszonych kosztów o charakterze wspierającym i administracyjnym.  
 
Roczne kwoty środków Funduszu Pracy (limity) na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, realizowanych przez powiaty, ustalane są przez Dysponenta Funduszu Pracy z kwoty środków przeznaczonych dla danego województwa. Podziału środków według kryteriów określonych przez sejmik województwa dokonuje zarząd województwa. Decyzję w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach kwoty środków (limitu) ustalonego dla powiatu, podejmuje starosta po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę