Zasady rejestracji w PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Widok zawartości stron

„Zasady dokonywania rejestracji osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile"


Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą zarejestrować się:
 • z wykorzystaniem formularza elektronicznego,
 • bez wykorzystania formularza elektronicznego.
I.  Rejestracja z wykorzystaniem formularza elektronicznego
W celu dokonania rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile, osoba ubiegająca się o uzyskanie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej pila.praca.gov.pl, w zakładce > Usługi elektroniczne.
 
Rejestracji można dokonać:
 1. bez wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile lub Filii w Wyrzysku – dokumenty niezbędne do rejestracji należy dołączyć do wniosku, a wniosek zaopatrzyć podpisem elektronicznym, Aby skorzystać z pełnej rejestracji w formie elektronicznej konieczne jest opatrzenie wniosku o rejestrację:
  1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym z pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
  2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo
  3. podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.
 2. z wizytą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile lub Filii w Wyrzysku (tzw. prerejestracja) – dokumenty niezbędne do rejestracji  należy przedłożyć podczas pierwszej wizyty w Urzędzie. Po wypełnieniu formularza elektronicznego i jego przekazaniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Pile lub Filii w Wyrzysku, zostanie wyznaczony termin stawienia się na wizytę w PUP w Pile lub Filii w Wyrzysku, z podaniem daty i godziny oraz miejsca w Urzędzie celem złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej. Na wizytę w Urzędzie należy dostarczyć oryginały dokumentów niezbędnych do ustalenia kwalifikacji i uprawnień zasiłkowych, wskazanych  na stronie internetowej pila.praca.gov.pl
W przypadku niestawienia się w PUP na wizytę rejestracyjną w wyznaczonym czasie lub nieprzedłożenia wymaganych do rejestracji dokumentów wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte z ewidencji, a ponownej rejestracji w formie elektronicznej można dokonać dopiero po ustaleniu nowego terminu.
 
II.  Rejestracja bez wykorzystania formularza elektronicznego
1)    Ustalanie terminu rejestracji – dotyczy siedziby PUP w Pile
W celu usprawnienia obsługi klientów, którzy chcą zarejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile i nie korzystają z rejestracji w formie elektronicznej, wprowadza się następujący tryb postępowania:
 
 1. Wprowadza się wcześniejsze osobiste lub telefoniczne uzgodnienie terminu rejestracji.
 2. Ustalenie terminu rejestracji odbywa się w pokoju nr 1(parter) lub telefonicznie pod nr tel. 067 215-11-31.
 3. Podczas  ustalenia terminu rejestracji pracownik Urzędu informuje osobę zainteresowaną o rodzaju dokumentów, które winna przedłożyć w dniu rejestracji.
 4. Pracownik przyjmujący zgłoszenie ustala najbliższy wolny termin, w którym może być dokonana rejestracja i uzgadnia go z klientem.
 5. Pracownik PUP przyjmuje zgłoszenie do rejestracji wpisując do ewidencji dane osobowe klienta oraz informuje go o dacie, godzinie i miejscu dokonania rejestracji, a także podaje nazwisko pracownika, który dokona rejestracji.
 6. Informacja, o której mowa w punkcie 5, jest przekazywana ustnie osobom zgłaszającym się telefonicznie, a pisemnie osobom uzgadniającym termin rejestracji osobiście w Urzędzie.
 7. Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany, po spełnieniu warunków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych oraz poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej. W/w status przyznany zostanie od dnia wyznaczonego terminu rejestracji, za wyjątkiem sytuacji określonej w pkt 8.
 8. Jeżeli wyznaczony termin rejestracji ma wpływ na ilość dni stanowiących okres uprawniający do zasiłku i bezrobotny osobiście zgłosi się w PUP w celu umówienia terminu, to za termin rejestracji przyjmuje się datę osobistego zgłoszenia.
  Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku, gdy termin rejestracji ma wpływ na dochowanie terminu uprawniającego do zasiłku uzupełniającego.
Określony niniejszym punktem sposób postępowania nie ma zastosowania w przypadku telefonicznego uzgodnienia terminu rejestracji.
 1. Po ustaleniu terminu osoba zainteresowana winna zgłosić się do rejestracji w wyznaczonym dniu o ustalonej godzinie, a w przypadku gdy nie stawi się w wyznaczonym terminie, kolejny termin winien być uzgodniony ponownie z pracownikiem na stanowisku w pokoju nr 1.
 2. Rejestracja klientów winna się odbywać punktualnie i trwać do 30 min, jednakże w przypadku osób posiadających dużą ilość dokumentów (np. zatrudnienie w wielu zakładach pracy) lub które ze względu na osobiste predyspozycje wymagają więcej czasu może wydłużyć się o dodatkowe 15 minut. Może też trwać krócej.
 3. Osoby, które umawiają się telefonicznie lub osobiście na rejestrację i zdecydują się na rejestrację w dniu zgłoszenia, zostają zarejestrowane, jednakże po obsłużeniu osób wcześniej umówionych.
 4. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się w:
  • pokojach nr 1 i nr 4 (parter) w godzinach od 8.00 do 14.00 - PUP Piła, al. Niepodległości 24,
  • pokoju nr 13 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 14.00 - Filia Wyrzysk, ul. Bydgoska 12
III   Dokonywanie rejestracji
 1. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny  zgłasza się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania, a jeżeli nie jest zameldowana –  do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.
 2. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy zgłasza się do wybranego powiatowego urzędu pracy.
 3. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem zgłoszenia się do powiatowego urzędu pracy, po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń przekazanych przez osobę rejestrującą się oraz po złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu. 
 4. Rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, która złożyła wniosek o rejestrację za pośrednictwem formularza elektronicznego, dokonuje się po opatrzeniu wniosku i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.
 5. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej .
 6. Osoba rejestrująca się przedkłada  pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji (oryginały do wglądu):
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,
 • osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
W przypadku nie posiadania wszystkich ww. dokumentów dokonuje się rejestracji, pod warunkiem przedłożenia dowodu tożsamości oraz poświadczenia nie świadczenia pracy.

7.   Osoba rejestrująca się z wykorzystaniem formularza elektronicznego, podpisanego podpisem elektronicznym, o którym mowa w pkt 4, wymagane do rejestracji dokumenty, określone w pkt 6, dołącza zeskanowane do wniosku o rejestrację, a w dniu pierwszej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy przedkłada pracownikowi  oryginały tych dokumentów  do wglądu.

PONADTO W CELU UDOKUMENTOWANIA UPRAWNIEŃ ZASIŁKOWYCH:
Osoby, które zlikwidowały lub rejestrują się w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedkładają:
 • decyzję odpowiedniego urzędu o wyrejestrowaniu działalności lub jej zawieszeniu,
 • zaświadczenie ZUS-u o opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzonej działalności z podaniem miesięcznej podstawy jej wymiaru.
Osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni przedkładają:
 • zaświadczenie o okresie trwania umowy członkowskiej,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.
Osoby, które pracowały na podstawie umowy - zlecenia, umowy agencyjnej lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów przedkładają:
 • zaświadczenie o okresie trwania umowy,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.
Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą przedkładają:
 • zaświadczenie o okresie trwania umowy,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.
Osoby zwolnione z zakładów karnych przedkładają:
 • dokument potwierdzający okres odbywania kary,
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym z podaniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
 • świadectwo pracy potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem.
Osoby, u których ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej przedkładają:
 • zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres pobierania tego świadczenia.
Osoby, które utraciły prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przedkładają:
 • zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres pobierania tego świadczenia z podaniem podstawy wymiaru tego świadczenia.
Osoby, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy przedkładają:
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania zasiłku z podaniem podstawy wymiaru tego świadczenia.
Osoby zwolnione ze służby wojskowej  przedkładają:
 • książeczkę wojskową,
 • inny dokument potwierdzający okres odbywania służby, ćwiczeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę