Zasady rejestracji w PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Widok zawartości stron

„Zasady dokonywania rejestracji
osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile"

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą zarejestrować się:
 • z wykorzystaniem formularza elektronicznego,
 • bez wykorzystania formularza elektronicznego.
I.  Rejestracja z wykorzystaniem formularza elektronicznego
W celu dokonania rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile, osoba ubiegająca się o uzyskanie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej pila.praca.gov.pl, w zakładce > Usługi elektroniczne.
Rejestracji można dokonać:
 1. bez wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile lub Filii w Wyrzysku – dokumenty niezbędne do rejestracji należy dołączyć do wniosku, a wniosek zaopatrzyć podpisem elektronicznym,
  Aby skorzystać z pełnej rejestracji w formie elektronicznej konieczne jest opatrzenie wniosku o rejestrację:
  1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym z pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
  2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo
  3. podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.
 2. z wizytą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile lub Filii w Wyrzysku (tzw. prerejestracja) – dokumenty niezbędne do rejestracji  należy przedłożyć podczas pierwszej wizyty w Urzędzie.
  Po wypełnieniu formularza elektronicznego i jego przekazaniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Pile lub Filii w Wyrzysku, zostanie wyznaczony termin stawienia się na wizytę w PUP w Pile lub Filii w Wyrzysku, z podaniem daty i godziny oraz miejsca w Urzędzie celem złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej. Na wizytę w Urzędzie należy dostarczyć oryginały dokumentów niezbędnych do ustalenia kwalifikacji i uprawnień zasiłkowych, wskazanych  na stronie internetowej pila.praca.gov.pl
  W przypadku niestawienia się w PUP na wizytę rejestracyjną w wyznaczonym czasie lub nieprzedłożenia wymaganych do rejestracji dokumentów wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte z ewidencji, a ponownej rejestracji w formie elektronicznej można dokonać dopiero po ustaleniu nowego terminu.
II.  Rejestracja bez wykorzystania formularza elektronicznego
1)    Ustalanie terminu rejestracji – dotyczy siedziby PUP w Pile
W celu usprawnienia obsługi klientów, którzy chcą zarejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile i nie korzystają z rejestracji w formie elektronicznej, wprowadza się następujący tryb postępowania:
 
 1. Wprowadza się wcześniejsze osobiste lub telefoniczne uzgodnienie terminu rejestracji.
 2. Ustalenie terminu rejestracji odbywa się w pokoju nr 1 (parter) lub telefonicznie pod nr tel. 067 215-11-31.
 3. Podczas  ustalenia terminu rejestracji pracownik Urzędu informuje osobę zainteresowaną o rodzaju dokumentów, które winna przedłożyć w dniu rejestracji.
 4. Pracownik przyjmujący zgłoszenie ustala najbliższy wolny termin, w którym może być dokonana rejestracja i uzgadnia go z klientem.
 5. Pracownik PUP przyjmuje zgłoszenie do rejestracji wpisując do ewidencji dane osobowe klienta oraz informuje go o dacie, godzinie i miejscu dokonania rejestracji, a także podaje nazwisko pracownika, który dokona rejestracji.
 6. Informacja, o której mowa w punkcie 5, jest przekazywana ustnie osobom zgłaszającym się telefonicznie, a pisemnie osobom uzgadniającym termin rejestracji osobiście w Urzędzie.
 7. Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany, po spełnieniu warunków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych oraz poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej. W/w status przyznany zostanie od dnia wyznaczonego terminu rejestracji, za wyjątkiem sytuacji określonej w pkt 8.
 8. Jeżeli wyznaczony termin rejestracji ma wpływ na ilość dni stanowiących okres uprawniający do zasiłku, to za termin rejestracji przyjmuje się datę zgłoszenia do ustalenia terminu rejestracji.
  Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku, gdy termin rejestracji ma wpływ na dochowanie terminu uprawniającego do zasiłku uzupełniającego.
 9. Po ustaleniu terminu osoba zainteresowana winna zgłosić się do rejestracji w wyznaczonym dniu o ustalonej godzinie, a w przypadku gdy nie stawi się w wyznaczonym terminie, kolejny termin winien być uzgodniony ponownie z pracownikiem na stanowisku w pokoju nr. 1.
 10. Rejestracja klientów winna się odbywać punktualnie i trwać do 30 min, jednakże w przypadku osób posiadających dużą ilość dokumentów (np. zatrudnienie w wielu zakładach pracy) lub które ze względu na osobiste predyspozycje wymagają więcej czasu może wydłużyć się o dodatkowe 15 minut. Może też trwać krócej.
 11. Osoby, które umawiają się telefonicznie lub osobiście na rejestrację i zdecydują się na rejestrację w dniu zgłoszenia, zostają zarejestrowane, jednakże po obsłużeniu osób wcześniej umówionych.
 12. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się w:
  • pokoju nr 1 (parter) w godzinach od 8.00 do 14.30 - PUP Piła, al. Niepodległości 24,
  • pokoju nr 13 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 14.30 - Filia Wyrzysk, ul. Bydgoska 12
III   Dokonywanie rejestracji
 1. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny  zgłasza się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania, a jeżeli nie jest zameldowana –  do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.
 2. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy zgłasza się do wybranego powiatowego urzędu pracy.
 3. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem zgłoszenia się do powiatowego urzędu pracy, po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń przekazanych przez osobę rejestrującą się oraz po złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu. 
 4. Rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, która złożyła wniosek o rejestrację za pośrednictwem formularza elektronicznego, dokonuje się po opatrzeniu wniosku i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.
 5. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej .
 6. Osoba rejestrująca się przedkłada  pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji (kserokopie + oryginały do wglądu):
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu),
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,
 • osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
W przypadku nie posiadania wszystkich ww. dokumentów dokonuje się rejestracji, pod warunkiem przedłożenia dowodu tożsamości oraz poświadczenia nie świadczenia pracy.

7.   Osoba rejestrująca się z wykorzystaniem formularza elektronicznego, podpisanego podpisem elektronicznym, o którym mowa w pkt 4, wymagane do rejestracji dokumenty, określone w pkt 6, dołącza zeskanowane do wniosku o rejestrację, a w dniu pierwszej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy przedkłada pracownikowi  oryginały tych dokumentów  do wglądu.

PONADTO W CELU UDOKUMENTOWANIA UPRAWNIEŃ ZASIŁKOWYCH:
Osoby, które zlikwidowały lub rejestrują się w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedkładają:
 • decyzję odpowiedniego urzędu o wyrejestrowaniu działalności lub jej zawieszeniu,
 • zaświadczenie ZUS-u o opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzonej działalności z podaniem miesięcznej podstawy jej wymiaru.
Osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni przedkładają:
 • zaświadczenie o okresie trwania umowy członkowskiej,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.
Osoby, które pracowały na podstawie umowy - zlecenia, umowy agencyjnej lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów przedkładają:
 • zaświadczenie o okresie trwania umowy,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.
Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą przedkładają:
 • zaświadczenie o okresie trwania umowy,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.
Osoby zwolnione z zakładów karnych przedkładają:
 • dokument potwierdzający okres odbywania kary,
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym z podaniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
 • świadectwo pracy potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem.
Osoby, u których ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej przedkładają:
 • zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres pobierania tego świadczenia.
Osoby, które utraciły prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przedkładają:
 • zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres pobierania tego świadczenia z podaniem podstawy wymiaru tego świadczenia.
Osoby, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy przedkładają:
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania zasiłku z podaniem podstawy wymiaru tego świadczenia.
Osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, zawodowej służby wojskowej pełnionej na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej przedkładają:
 • książeczkę wojskową,
 • inny dokument potwierdzający okres odbywania służby, ćwiczeń.
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę