Zapytania ofertowe - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych: "Kurs pilarza z uprawnieniami do obsługi piły motorowej"

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych   Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania we wskazanym terminie ofert szkoleniowych: Nazwa szkolenia: „ Kurs pilarza z uprawnieniami do...

Zaproszenie - Szkolenie aktywizacyjne z udziałem psychologa

Szkolenie aktywizacyjne z udziałem psychologa Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów pn. „Szkolenie aktywizacyjne z udziałem psychologa" dla 10 uczestników. • Czas trwania szkolenia– w ciągu 5 dni roboczych: 40 godzin zegarowych zajęć. • Program szkolenia musi obejmować następujące tematy zajęć edukacyjnych: kształtowanie motywacji, kształtowanie aktywnej i...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn."Kurs krawiecki"

Uprzejmie informujemy, że na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs krawiecki" została wybrana do realizacji oferta firmy: A-Kwadrat, ul. Żeleńskiego 6/1 , 64-920 Piła Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z największą liczbą pkt), spełniająca wymagania Zamawiającego.

Unieważnienie zapytania z 03.07.2015

Uprzejmie informujemy, iż unieważnia się zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie „Kursu krawieckiego" ogłoszone w dn. 03.07.2015 r. Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie ogłoszone zostanie ponowne zapytanie ofertowe na ww. kurs.

Wybór wykonawcy na dostawę aktualizację urządzeń FortiGate 110C

Uprzejmie informujemy, że na aktualizację urządzeń FortiGate 110C została wybrana do realizacji oferta firmy: Xcomp Sp. z o.o. sp. k., 71-010 Szczecin, ul. Białowieska 6B Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.

Wyniki otwartego konkursu na realizację w 2015 roku zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

Uprzejmie informuje się, że do realizacji w 2015 roku Programu Aktywizacja i Integracja została wybrana oferta Fundacji Nowy Horyzont, ul. O.M. Kolbe 20/15, 64-920 Piła. Wysokość środków publicznych przyznana na realizację zadania wynosi: 50.400,00 zł.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile działając z upoważnienia Starosty Pilskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),  art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o...

Wyświetlanie 51 - 57 z 57 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę